Regulamin Promocji “Voucher 600 PLN MITKO”

Regulamin Promocji “Voucher 600 PLN MITKO”

 

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady promocji „Voucher 600 PLN MITKO”.

 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Voucher – bon towarowy o unikalnym kodzie, upoważniający do jednorazowych zakupów w Sklepie MITKO z prawem do obniżenia ceny o kwotę 600 PLN brutto, określanym również jako jego wartość;

 2. Wydawca – MITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, pod adresem: 44-304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja 16G (KRS 0000331770, REGON 270708422, NIP 647-050-95-72, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.);

 3. Użytkownik – posiadacz i okaziciel Vouchera przedstawiający go do użycia przy zapłacie za Towar, a w szczególności:

  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem osób zatrudnionych przez Wydawcę oraz członków ich rodzin,

  2. osoba prawna,

  3. podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub inną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego na podstawie wpisów dokonanych w prowadzonych dla tych podmiotów rejestrach.

 4. Sklep MITKO – platforma sprzedażowa on-line oferująca Towar Wydawcy, dostępna na stronach internetowych w domenie sklep.mitko.pl prowadzona przez Wydawcę;

 5. Towar – namioty pogrzebowe, torby transportowe, krzesła Boss i ścianki reklamowe oferowane do sprzedaży w Sklepie MITKO, które mogą zostać nabyte z wykorzystaniem Vouchera;

 6. Wysyłka – usługa (płatna lub bezpłatna) dostarczenia zamówionych Towarów do Użytkownika;

 7. Transakcja – jednorazowa operacja zakupu Towaru dokonana przy użyciu Vouchera, polegająca na obniżeniu wartości zamówienia o 600 PLN brutto. Obniżka jest limitowana na podstawie adresu e-mail użytego do złożenia zamówienia.

 

§ 2. Nabycie i wydanie Vouchera

 1. Użytkownik może nieodpłatnie nabyć Voucher od Wydawcy podczas targów Necroexpo w Kielcach w dniach od 3. do 5. czerwca 2022 roku w trakcie odwiedzin stoiska Wydawcy.

 2. Nabycie Vouchera nie jest uzależnione od spełnienia przez Użytkownika jakiegokolwiek świadczenia.

 3. Użytkownik nie ma możliwości wymiany Vouchera na gotówkę lub przelew pieniężny.

 4. Voucher obowiązuje wyłącznie w Sklepie MITKO podczas zakupu Towaru o minimalnej wartość 3000 PLN brutto.

 5. Voucher jest ważny w okresie 06.06.2022r. – 06.08.2022r.

 6. Wydawca zastrzega, że Voucher nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

 7. Wydawca zastrzega, że promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych, ani nie stanowi oferty lub przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§ 3. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą kodu z Vouchera

W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru zakupionego z użyciem Vouchera, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość uiszczonej ceny zakupu reklamowanego Towaru w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy. Użytkownik nie otrzyma nowego Vouchera.

 

§ 4. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku niepoprawnego naliczenia zniżki.

 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej w formie poczty elektronicznej na adres sklep@mitko.pl bądź pisemnie na adres Wydawcy.

 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji, w tym numer zamówienia.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.

 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca wyda Użytkownikowi nowy Voucher o wartości różnicy niepoprawnie naliczonego rabatu. Okres ważności nowego Vouchera będzie równy okresowi ważności pierwszego Vouchera - dwa miesiące od daty wydania.

 7. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

  1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

  2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

  3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu MITKO.

 2. Użytkownik poprzez użycie Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 3. W zakresie spraw związanych z zakupem Towarów w Sklepie MITKO, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie rozpatrywania reklamacji zakupionych Towarów lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, stosuje się Regulamin Sklepu Sklep.MITKO.pl, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest pod adresem Sklepu.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 6.06.2022 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium